ÖSTERSUND FRÖSÖ GK’S UTVECKLINGSPLAN

Jämställdhet, Hållbarhet, Spelupplevelse, Driftsekonomi & Vinteröverlevnad

ÖFGs vision är att vara ”Norrlands bästa golfupplevelse”. Ett besök på ÖFG ska kännetecknas av hög standard från första intrycket oavsett om det handlar om våra banor, mattor på rangen, utbudet av mat i restaurangen eller personalens servicenivå. Klubben ska erbjuda en attraktiv verksamhet för såväl ung som gammal.

Med ovanstående vision har klubben påbörjat en utvecklingsplan (masterplan) för 18-hålsbanan. Syftet är att ytterligare lyfta fram banans karaktär med förändringar som skapar en bättre spelupplevelse för alla. Utvecklingsplanen ska ses som en inriktning och ett levande dokument då det kan tillkomma nya idéer eller förslag på förändringar av olika skäl. Klubben har förstås en ekonomi att ta hänsyn till liksom medlemmarnas åsikter. Utvecklingsplanen är avsedd att ligga till grund för framtida förslag till beslut om förändringar för 18-hålsbanan, dvs en röd tråd. Styrelse och ledning kommer sedan att lägga fram förslag på delprojekt till framtida årsmöten. Som alltid är det medlemmarna som tar besluten kring budgetramarna. Målsättningen är att vi på höstmötet 2024 kan ta ett inriktningsbeslut kring utvecklingsplanen.

Till vår hjälp i detta projekt så har vi anlitat banarkitekt Johan Benestam.

Hål 18

På vårmötet tog medlemmarna beslut om att gå vidare med det sk. tomtprojektet som avser att stycka av och sälja sex tomter runt vägen ovanför hål 18.

Det röda ”Torpet” står på tomten som bedöms ha det högsta värdet. Vid en försäljning behöver vi flytta de utslagsplatser som idag är gul respektive vit tee på hål 18 så att vi minimerar risken att bollar dimper ned på tomten. Ett förslag (finns med nuvarande utvecklingsplan) är att flytta vit och gul tee för hål 18 ned till nuvarande röd tee på hål 17. Motsvarande röd tee hål 18 kan vara kvar där det är idag, utslagsplatsen från röd tee blir alltså oförändrat. Inspelen mot green på hål 18 skulle då bli från motsvarande läge som idag. Dagens hål 17 skulle i så fall ersättas med en annan lösning.

Ett tidigare förslag var att ersätta dagens hål 17 med ett korthål nedanför green på dagens hål 12. Vi för diskussioner med kommunen men bedömningen idag är att vi pga strandskyddet (100 m från strandlinjen) inte kommer att få dispens och bygglov för ett korthål längs vattnet.

Därför tittar vi på flera alternativa lösningar varav arkitekten presenterar en variant nedan, dvs att dela upp dagens hål 12 i ett par 3 följt av en par 4 omgiven av en tallpark med kontakt mellan hålen och visuell kontakt med Storsjön från stora delar av 18-hålsbanan. Man skapar alltså en parkmiljö med tallar mellan dagens hål 6,12 och 13. Detta förslag finns idag i den preliminära utvecklingsplanen.

Men – det kan också finnas andra och nya idéer som löser frågan. Styrelsen föreslår därför att innevarande säsong används till att titta vidare på vilket alternativ som passar klubben bäst med hänsyn taget till banans layout och eventuellt tillkommande kostnader vid flytt av ovanstående tees. Beslut om vilken förändring tas i så fall av medlemmarna på ett kommande årsmöte.

Driftsekonomi och praktiska fördelar

Nedan några rader om praktiska fördelar med att renovera respektive del på banan. Syftet med utvecklingsplanen är också att banan ska bli lättare/billigare att sköta under säsong, vara mindre väderkänslig och kunna öppna för spel så tidigt som möjligt på säsongen. Renovering av greenerna är inte särskilt specificerat i denna utvecklingsplan utan för greenerna finns sedan tidigare en pågående plan för ny dräningering och bevattning. Däremot kommer nedanstående planer för greenområden att bidra till att greenerna ska klara klimatet bättre än idag.

En fråga är naturligtvis hur förändringarna kan genomföras samtidigt som vi minimerar påverkan av befintligt spel på banan. Varje etapp måste planeras var för sig och ha en egen budget och tidsplan. Men vi tror att det mesta kan renoveras innan säsongen börjar dvs från i slutet av april ett antal veckor framåt och så att de gräsytor som påverkas har chans att sätta sig tillräckligt för att öppna ungefär när vi normalt öppnar för säsongen. Själva greenytorna kommer ju inte att beröras av arbetet. Men det här får vi återkomma till när vi vet mer om planeringen. Vad gäller kostnader så har vi en grov bild av vad helheten kan landa på men vi vet också att slutsumman kommer att påverkas mycket av hur mycket jobb vi kan göra själva, om vi kan producera eget gräs, inflation, mm. Vi får helt enkelt räkna på varje delprojekt för sig, inte minst för att utvecklingsplanen sträcker sig över flera år.

östersund frösö gk hål 18
TEES

Den huvudsakliga anledningen med att flytta, bygga om eller ändra på tees är för att skapa en mer jämställd golfbana där fler alternativ skapar en bättre spelupplevelse för alla. Ibland visuellt men oftast för den strategiska delen av spelet. Därför vill vi bygga en ny tee 43 att kliva fram till för de som vill. Några av våra tees på par 3 hålen har för små ytor och blir därför snabbt nedslitna. Flertalet tees är dessutom ojämna efter många år av sättning, sanddressning och lagning. Spelupplevelsen oavsett om du är låg- eller höghandikappare, kvinna, man, gammal eller ung ska vara bra oberoende av vilket av våra tees du väljer att spela ifrån. Alla ska kunna få en bra spelupplevelse. Arbetet skulle vi kunna sätta igång med under våren 2025 efter att beslut och budget är antagna av våra medlemmar.

östersund frösö gk bunker
BUNKRAR

Syftet med att flytta på befintliga bunkrar är för att skapa nya och fler strategiska val. Med hjälp av bunkrarnas placering så har vi även möjlighet att kunna styra spelet för förbättra säkerheten på vissa hål. Dagens bunkrar har varit på samma ställe i många år och flertalet placeringar är inte anpassade utefter slaglängdernas utveckling, många långtslående spelare når lätt över bunkrarna på fairway. I och med att bunkrarna är gamla så har de heller inte en modern konstruktion med bra dränering eller en bra botten. Att bygga om bunkrarna tillsammans med en väl fungerande dränering och en ny botten som inte blandar ut sanden med sten eller jord gör också att bunkrarna blir lättare och billigare att sköta. Alltså fler strategival, bättre kvalitet och driftsekonomi samt att spelaren får en bättre upplevelse vid slag från bunkern.

Ändringar av bunkersystemet runt greener görs i samband med renovering av greenområdena. Bunkersystemet på fairway kan tidsmässigt vara ett eget projekt. Vi kan påbörja arbetet med renoveringarna när budget och beslut finns och rimligen inom ca 2-5 år.

golf green area
GREENOMRÅDEN

En viktig del av banan är våra greener och området runt om. Enligt befintlig verksamhetsplan kommer vi att fortsätta arbetet med dränering av greener vilket har gett ett gott resultat på redan utförda greener. I utvecklingsplanens förslag har banarkitekten ritat in tydliga förändringar av områdena runt om själva greenytan. Bunkrar tas bort och/eller flyttas och ersätts med avrinningsytor, svackor, kullar och ofta en mer öppen väg in för den som spelar med en lägre bollbana. Detta skulle ge en tydlig sida att ”missa på” om man till exempel vill undvika en bunker, dvs en alternativ strategi i spelet in mot green.

I greenområdenas utvecklingsplan är spelupplevelse och strategi viktiga parametrar. En annan mycket viktig aspekt är att förbättra greenernas möjlighet att överleva vintern. Svackor och/eller kullar runt greenerna ska minimera risken för att att vatten rinner in mot greenen på vintern och sommaren. Detta ger bättre förutsättningar för greener och greenområden med torrare och bättre kvalitet under säsong.

Renovering av greenområdena kan tidsmässigt vara ett eget projekt och delas in i flera etapper. Vi kan påbörja planeringen och renoveringarna när budget och medlemmarnas beslut finns och inom ca 2-5 år.

FÖRBÄTTRINGAR, HÅL FÖR HÅL

Course legend

Hål 1

Öppningshålet startar med en magisk vy över fjällandskapet och Åreskutan långt borta i horisonten. Hålet förses med tydligare spelstrategier från tee till green för att lättare dirigera golfaren. Designfilosofin kallas Risk & Reward (ta risk och belönas eller välj en enklare väg och få ett svårare, längre andra, tredje slag). Dagens fairwaybunkrar tas bort och ersätts med sex nya fairwaybunkrar. Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43. Greenområdets vänstersida förses med en ny greenbunker och bak vänster skapas en run-off yta. För att förbättra ytavrinningen i greenområdet skapas en anvisning i marken från vänster till höger som skär igenom en ny svacka på högersidan. Svackan bidrar till att höja spelupplevelsen i greenområdet.   

Hål 2

Säkerheten förbättras mellan practice rangen och hål 2 genom att hålet förses med tre nya fairwaybunkrar på högersidan. Ett nytt nät har satts upp närmare hål 2 och greenområdet. De två vänstra greenbunkrarna tas bort och den högra greenbunkern byggs om. Första vänstra greenbunkern blir en fairwayklippt kulle och andra vänstra greenbunkern blir en svacka som skärs igenom av en anvisning för att leda ytvattnet bort ifrån greenområdet. En anvisning kommer även behövas på högersidan. Hålet förses med ny tee 58, 52, 46, 43. Fairway utökas mot tee för att bidra till bättre spelupplevelse.

Hål 3

Ännu ett magnifikt par 5 hål med oslagbar vy mot fjällvärlden. Fyra fairwaybunkrar tas bort och ersätts med tre nya för att skapa bättre spelstrategi. Vänster greenbunker tas bort och ersätts med en mjuk kulle/rygg. Högersidans greenbunker byggs om. En anvisning i marken för bättre ytavrinning högersidan av greenområdet. Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse. Fairway utökas mot tee för att bidra till bättre spelupplevelse.

Hål 4

Hålet återgår till originallayout, men blir kortare än originalet. Nya stora tees byggs för att tåla ett högre slitage då många kommer slå järn 8 till wedge. Höger greenbunker agerar som en saving bunker (stoppa upp, fånga in bollen att studsa i diket alternativt out) byggs om och blir större. Greenområdet förses med en mjuk kulle i spellinjen samt run-off (avrinningsyta) bakom greenen. En anvisning i marken skapas för att leda ytvatten dit man vill ha det på ett kontrollerat sätt. 

Hål 5

Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för att skapa bättre spelupplevelse och bättre vy över hålet, Storsjön och fjällvärlden. Hålet får små fairwaykonturjusteringar. En tydligare anvisning bakom greenen för att bättre leda ytvatten runt bakom greenområdet för att minimera vatten att ta sig in på greenen.

Hål 6

Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet. En ny fairwaybunker byggs till höger om dogleg som kommer skönjas från tees. Greenområdets två greenbunkrar tas bort och ersätts med en ny greenbunker samt en ny approachbunker på vänstersidan. Entrén till greenen öppnas upp då den högra greenbunkern tas bort. Kullsystem förstärker greenområdet vänster om green samt bakom greenen. Anvisningar i marken skapas för att leda ytvatten höger och vänster om greenområdet.

Hål 7

Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet, Storsjön och fjällvärlden. Teesen placeras höger om dagens placering. Detta medför också bättre säkerhet mellan greenområdet på hål 6 och tees på hål 7. Vänster greenbunker övergår till en svacka som klipps som fairway. Dammens träpalissad renoveras och dammen utökas uppströms. Fairway utökas mot tee för att berika hålet med förbättrad spelupplevelse genom att den börjar tidigare mot idag. Två anvisningar skapas i marken för att leda ytvatten snabbare över ytan nedströms.

Hål 8

Ett mycket intressant par 5 hål skapas genom förbättrad spelstrategi från tee till green. Två nya fairwaybunkrar på vänstersidan som både berikar spelupplevelsen samt säkerheten mot hål 1 genom att trycka spelet höger. Greenområdets två av tre bunkrar byggs om samt att en nya back-drop bunkerkulle byggs för att skapa ett tydligare rum i rummet samt separera hål 8 och 9 på ett naturligare sätt. Den vänstra greenbunker som tas bort övergår till en svacka där anvisning i marken skär igenom svackan för god ytavrinning på vänstersidan av greenområdet. Högersidan förstärks också av anvisningar i marken för bättre ytavrinning. Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet. Fairway utökas mot tee för att bidra till bättre spelupplevelse.

Hål 9 – Par 4

Säkerheten mot angränsande hål 1, 8, 10 och 16 förbättras genom förädlad spelstrategi från tee till green. En ny fairwaybunker byggs i närheten av tee hål 10 för att pressa spelet åt vänster. Approachbunker på vänstersidan tas bort och ersätts med en ny approachbunker på högersidan för att pressa spelet bort ifrån hål 16 greenområde. Vänster greenbunker övergår till svacka och den högra greenbunkern byggs om. Bak höger byggs en kulle för att lättare styra ytavrinningen höger och vänster om greenområdet. Greenkullen bak skapar även estetiska vinster. Fairwaykonturen justeras för att förbättra spelupplevelsen och säkerheten mot angränsande hålen. Hålet förses med ny tee 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet. Ytvattenhanteringen förbättras i teeområdet genom att anvisningar skapas i marken.

Hål 10 – Par 4

Säkerheten mot angränsande hålen 9, 11 och 16 har blivit säkrare för att spelstrategin på hålet har förfinats. Även spelstrategin på hål 11 och 16 bidrar att göra dessa tre hålen säkrare sinsemellan. Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet. Nytt säkerhetsnät sätts upp vid tee 62 och 58. Fairway utökas mot tee för att bidra till bättre spelupplevelse. En ny fairwaybunker placeras på högersidan av fairway både ur spelstrategisk och estetisk synvinkel. Vänster greenbunker tas bort och ersätts med en svacka. Höger greenbunker byggs om. Vänstersidan av greenen mot hål 16 skapas en mjuk kulle/rygg för att tydligare skapa ett rum i rummet mot hål 16. Vänstersidan förstärks med anvisning i marken både höger och vänster om greenen för att skapa torrare miljö.

Hål 11 – Par 4

Ett brett dogleg höger till vänsterhål förstärks med två nya doglegbunkrar på högersidan. Dess funktion fyller både spelstrategiska och estetiska aspekter. De ska även skärma av mot maskinhallen från tee. Greenområdet förstärks genom att två greenbunkrar tas bort och en byggs om. Högersidans nya bunker förstärks med en mjuk kull/ryggsystem. Vänstersidan förädlas med en svacka. Skötselvägen bakom greenen tas bort och ersätts med en ny skötselväg längre från hålet. Detta skapar mer plats för bygga om området bakom greenen. Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet.

Hål 12 – Par 3

Dagens par 5-hål kommer kortas ned till ett nytt  intressant par 3-hål. Landskapets topografi kommer bli en naturlig del av hålets design. Landskapet lutar från vänster till höger, vilket kommer bli en naturlig del av greenområdets  design. Den vackra glesa tallskogen kommer gallras ytterligare för att skapa än bättre vyer ner mot Storsjön och fjällen.

Hål 13 – Par 4

Nya hål 13 ärver delar från befintliga hål 12. Hålet kommer spelas som ett par 4-hål dogleg höger till vänster hål. Utsikten från tees mot Storsjön och fjällmassiven kommer vara signum från tees. Fairway kommer utökas framför allt på högersidan för att skapa bättre spelupplevelse och spelstrategi från tee till green.

Hål 14 – Par 4

Landningsområdet förädlas genom att fyra fairwaybunkrar tas bort och ersätts av två nya på högersidan. Greenområdet förbättras genom att höger greenbunker tas bort och ersätts med en mjuk kulle/rygg som klipps som fairway. Entrén in till greenen blir mer lättillgänglig. Vänsterbunkern byggs om. Bakgrunden (back-drop) bakom hålet förädlas med kullsystem samt två svackor för intressantare spelupplevelser. Anvisningar skapas i marken för bättre ytavrinning på bägge sidor om greenområdet för torrare ytor. Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet.

Hål 15 – Par 3

Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet när dessa tees höjs upp mot idag. Hålets tre bunkrar tas bort och ersätts med två nya bunkrar på vänstersidan av hålet. Den högra greenbunkern övergår till en svacka. Hålet förses med en tydligare fairway och en generösare entré (bredare). Ytvattenhanteringen tas hand om anvisningar i marken på bägge sidor om greenområdet för en torrare miljö.

Hål 16 – Par 5

Hålet förstärks från tee med en tydligare spelstrategi med två nya fairwaybunkrar på var sida av fairway. Även resterade delar av hålet förädlas med en genomarbetad strategi och förbättrad säkerhet mot angränsande hålen 9, 10 och 17. Greenområdet finjusteras med en ny greenbunker kort vänster för att trycka spelet bort ifrån hål 9. Den högra greenbunkern tas bort och en run-in skapas. Säkerheten mot 17 tee bibehålls (god visuell kontakt mellan hålen). För att styra ytavrinningen på bästa sätt skapas anvisningar i marken både höger och vänster om greenområdet. Bakom greenen byggs ett kullsystem för att dölja skötselvägen ur ett estetiskt perspektiv. Kullsystemet ska byggas ihop med kiosken ur ett landskapsperspektiv. Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet.

Hål 17 – Par 4

Näst sista hålet förädlas till att bli ett betydligt bättre hål där den nya fairwaybunkern på vänstersidan kommer skapa drama. Beroende på hur mycket den satts i spel från tee kommer ett inspel från högersidan av fairway bli ett mycket intressant slag (Risk & Reward filosofin). Fairway utökas på högersidan för att ge utrymme till fler alternativa spelstrategier. Den nya högra greenbunkern skapar många intressanta flaggplaceringar. Hur mycket vågar man sätta den i spel. En mindre riskbenägen väg är att spela till vänster om bunkern då entrén är bred. Den vänstra greenbunker tas bort och två nya svackor med en kulle/rygg separerar dem åt. Höger bak skapas en intressant run-off yta. För att säkerställa god vattenavrinning skapas anvisningar i marken. Hålet förses med ny tee 62, 58, 52, 46, 43 för bättre spelupplevelse och med bättre vy över hålet.

Hål 18 – Par 4

Dagens hål 17 utgår och övergår till delar av nya hål 18. Säkerhetsproblemen på högersidan byggs enkelt bort nu. Dagens problematik med bollar från hål 16 mot hål 17 green byggs också bort med detta förslag. Nya avslutningshålet kommer spelas uppför med dogleg höger till vänster, vilket kommer gynna golfspelet markant då högra slänten kommer kicka in bollarna mot fairway. Tre fairwaybunkrar tas bort och fyra nya byggs. Två på var sida av fairway. Alla fyra kommer skönjas vackert från tees. Greenområdet förädlas genom att bakgrund (back-drop) förses med ett böjande kullsystem för att skapa ett rum i rummet, vilket kommer skärma av klubbhuset på ett vackert och estetiskt vis. Högerbunkern byggs om och blir mindre samt skapas en mjuk svacka innan greenen. Vänstersidans två greenbunkrar tas bort och ersätts med en ny greenbunker kort fram, dels för att skapa intressantare flaggplaceringar, dels för att trycka spelet bort ifrån nya hål 17. Anvisningar skapas i marken både framför och bakom greenområdet för bättre ytvattenhantering.