Kameraövervakning

Östersund-Frösö Golfklubb utför kamerabevakning i och utanför klubbens vagnsbodar, i och runt klubbhusområdet samt drivingrangen. Beslutet har tagits efter upprepade stölder och förstörelse av medlemmars samt klubbens egendom under säsongen 2022 & 2023. Syftet med åtgärden är att förhindra fortsatt brottslighet och att ge klubben möjlighet att utreda de brott som begås trots bevakningen.

En avvägning har gjorts mellan å ena sidan enskildas intresse av att inte bli kamerabevakade och å andra sidan intresset av att förhindra och utreda brott. Eftersom bevakningen endast sker på ett begränsat område av anläggningen har bedömningen gjorts att intresset av att förhindra och utreda brott väger tyngre. Åtgärden förväntas bidra till ökad trygghet för klubbens medlemmar och gäster.

Med anledning av att det inte gått att fastställa när stölderna ägt tum kommer kamerabevakningen tills vidare inte att vara begränsad till särskilda veckodagar eller viss tid på dygnet. Inspelat material lagras aldrig mer än 14 dagar och granskas endast vid misstanke om brott. Granskning får endast ske av två särskilt bemyndigade personer inom klubben.

Uppgifter om enskilda som blivit kända genom bevakningen lämnas endast vidare till Polismyndigheten om det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med bevakningen. Övervakningen sker även i övrigt i enlighet med gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen (2018:1200).

Frågor med anledning av kamerabevakningen skickas till info@ofg.nu