Övergripande tankar kring förädlingsplanen av banearkitekten Johan Benestam

Min första reaktion är hur slående vackert banan är placerad i landskapet. Vyerna och siktlinjerna i landskapet går inte att mäta. Helt klart en av Sveriges bäst placerade golfbanor vad gäller vyer, siktlinjer och golfupplevelse. Tallskogen som omger banan är ett annat svårslaget trumfkort. Gallringarna som har gjorts de senaste åren skapar enastående golfhål med siktlinjer mellan tallarna mot Storsjön och fjäll i horisonten.

Hela banan ligger i södersluttning på skrå ner mot Storsjön, vilket bidrar till att försköna och förhöja spelupplevelsen och det spelstrategiska. Topografin är en naturlig del av spelet, vilket också ger storslagna estetiska värden som håller världsklass.

Kortfattade tankar kring förädlingen:

  • Speciellt focus på spelstrategi
  • Spelupplevelsen för bogeygolfare
  • Intressanta greenområden
  • Bunkerdesign

Jag anser att banans karaktär är relativt homogen med undantag för ett par öppnare hål i början. Banans karaktärer håller hög klass men går att förstärkas, förbättras och förfina med relativt enkla medel. Därför är det viktigt att analysera varje hål för sig och därefter arbeta fram en generell övergripande plan för hela anläggningen. Först när detta är gjort kan golfbanans karaktärer förstärkas, förbättras och förfinas. Detta innebär också att vissa restaureringar kommer ske för att återskapa element som har försvunnit med åren, t.ex. flytt av tee på hål 4. Planen innehåller även lite större förbättringar. Dagens par-5 hål, 12an kommer delas upp till två hål. Början av dagens hål 12 kommer bli ett nytt par-3 hål och resterande delen av hålet kommer bli en nytt par-4 hål. Dagens hål 17 och 18 byggs samman till ett nytt avslutningshål. Detta kommer resultera i en bättre avslutning samt att säkerheten mot huset på högersidan blir mycket god. Banans par kommer övergå till par 72 från dagens par 73 med ny totallängd Tee 62, Tee 58, Tee 52, Tee 46 och Tee 43.

Försöken att få till ett nytt par-3 hål nedanför dagens hål 12 gick dessvärre inte att få dispens för då Länsstyrelsen hänvisar till Strandskyddet som är satt till hundra meter från strandlinjen.

Jag tänker även på hur bland annat greener och greenområden, bunkrar, säkerhetsaspekter på t.ex. hål 2 mot Driving Rangen, fairways, semi-ruff, ruff och hur högruff klipps och sköts.

Jag är övertygad att med god vägledning går det att försköna hela banan genom att varsamt testa sig fram, för att finna ut vilket alternativ som passar bäst. Det är lätt hänt att man låser sig vid ett speciellt klippmönster (klippkonturer) och tänker mindre på de estetiska värdena som går att skapa med olika klipplinjer och ruffdesign.

Med en reviderad skötselplan för de extensivt skötta ytorna kan de estetiska landskapsvärdena berikas och nya biotoper skapas, vilket är ett led i GEO certifiering som bör stå på klubbens agenda.

En viktig del i förbättringsarbetet är att dränera greenerna och behålla dess unika konturer. Komplement till detta bör greenområdena eller delar av dem byggas om för att förbättra ytvattenhanteringen. På ett antal hål rinner ytvatten in på greenytorna och skapar stora problem under framför allt på hösten och våren. Andra områden som behöver ses över är spelstrategin och bunkrarnas utformning/design. Det är viktigt att det finns utrymme i skötselbudgeten till eventuella förändrade skötselrutiner framöver för att uppnå en högre finish.

All form av förbättring av arkitektur och skötsel av banan arbetar jag efter ”Sustainable Golf Course Design” (miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet).

Sammanfattningsvis

Med de beslut som har fattats under 2023 – 2024 kommer denna förädlingsplan (Masterplan) att ligga till grund för framtida förbättringar av Östersund – Frösö Golfklubb under de närmaste 5 – 10 åren. De ekonomiska kalkylerna och styrelsens beslut styr djupet och tidplanen.

Med dessa ord går Östersund – Frösö Golfklubb mot en ny Era.

Höllviken den 25 juni 2024.

johan benestam signatur

Johan Benestam
Master of Science in Golf Course Architecture
Bachelor of Science in Landscape Planning